Nieodpłatne przekazanie

Przez dostawę towarów, rozumiemy również nieodpłatnie przekazanie przez biuro rachunkowe białołęka podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
a) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
b) inne darowizny jeśli podatnikowi przysługiwało, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, im-portu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.