Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Dostawa towarów i świadczenie usług

Przez dostawę towarów w ustawie o VAT rozumiemy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz biuro rachunkowe ursynów:

a) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej własności towarów w zamian za odszkodowanie,
b) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,
c) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
d) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta,

e) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prze-kształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do biuro rachunkowe ursynów lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spół-dzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,
f) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
g) zbycie praw, o których mowa w pkt e i f.