Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Inne rodzaje świadczenia usług

Za odpłatne świadczenie usług uznajemy:
a) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż biuro rachunkowe warszawa działalność gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste i inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Świadczenie usług na terytorium kraju

Przez świadczenie usług na terytorium kraju, rozumie się każde biuro rachunkowe białołęka świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów oraz:
a) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę,
b) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
c) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Umowy w ustawie o VAT

Umowami dzierżawy, najmu, leasingu lub innymi umowami o podobnym charakterze, rozumie się biuro rachunkowe białołęka umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Popularnymi umowami są umowy leasingu samochodów ciężarowych i osobowych.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Próbka w ustawie o podatku od towarów i usług

Próbką jest identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub biuro rachunkowe białołęka jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Prezenty małej wartości

Przepisu dotyczącego dostawy towarów i usług nie stosuje się do biuro rachunkowe białołęka przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą. Prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
a) których łączna wartość nie przekracza 100 zł w roku podatkowym, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
b) których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Nieodpłatne przekazanie

Przez dostawę towarów, rozumiemy również nieodpłatnie przekazanie przez biuro rachunkowe białołęka podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
a) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
b) inne darowizny jeśli podatnikowi przysługiwało, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, im-portu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Dostawa towarów i świadczenie usług

Przez dostawę towarów w ustawie o VAT rozumiemy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz biuro rachunkowe ursynów:

a) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej własności towarów w zamian za odszkodowanie,
b) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,
c) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
d) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta,

e) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prze-kształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do biuro rachunkowe ursynów lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spół-dzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,
f) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
g) zbycie praw, o których mowa w pkt e i f.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Opodatkowanie VAT-em

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają biuro rachunkowe ursynów: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Czynności powyższe podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Właściwość Urzędu Skarbowego

Właściwym organem podatkowym jest biuro rachunkowe ursynów naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Innymi słowy podatek VAT płaci się ze względu na siedzibę firmy, a nie miejsce zamieszkania.
Jednak jeśli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:

– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby,
– osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

Kategorie
Aktualności biuro rachunkowe Białołęka Warszawa biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa biuro rachunkowe Targówek Warszawa

Teren budowlany w ustawie VAT

Tereny budowlane są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z biuro rachunkowe ursynów miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w danym miejscu taki plan nie obowiązuje, to terami budowlanymi nazywamy również te grunty, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.