Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Zasady prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z powyższą ustawą przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Wykonywanie działalności gospodarczej jest ograniczone przepisami prawa, które dają możliwość działania na równych prawach wszystkim przedsiębiorcom. Niemniej istnieje wiele ograniczeń dotyczących prowadzenia pewnych rodzajów działalności, które są objęte szczegółowymi przepisami prawa. Osoby, które chcą założyć firmę i prowadzić na przykład szkołę nauki jazdy, aptekę, sprzedawać alkohol, czy zajmować się transportem, muszą uzyskać szereg zezwoleń, koncesji, czy licencji, aby rozpocząć wyżej wymienioną działalność. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) w obrocie gospodarczym oraz prawnym. Jest zobowiązany umieszczać go w oświadczeniach pisemnych, skierowanych do osób i organów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wydruk z oficjalnej strony internetowej CEIDG. Obecnie organy administracji publicznej nie mają już prawa żądać od przedsiębiorców zaświadczeń o wpisie w CEIDG, ponieważ istnieje ogólnodostępna baza przedsiębiorców, w której prócz podstawowych informacji o przedsiębiorcy zawarte są również informacje takie, jak nadany numer REGON i NIP.

W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy dokonać w ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy to, składa on formularz ZUS ZUA. W sytuacji, gdy firma zatrudnia również pracowników, to należy dokonać ich zgłoszenia do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

Prowadzenie niektórych działalności gospodarczych wymaga zarejestrowania się przedsiębiorcy do VAT-u. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zostaje płatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT składa w Urzędzie Skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R.